+31 (0)6 21 88 74 73

Privacy Beleid

Privacy Beleid

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van R&M Janssen Transport. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van R&M Janssen Transport. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door R&M Janssen Transport met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. R&M Janssen Transport behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel R&M Janssen Transport alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is R&M Janssen Transport niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van R&M Janssen Transport, welke geen eigendom zijn van R&M Janssen Transport, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel R&M Janssen Transport uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door R&M Janssen Transport worden onderhouden wordt afgewezen.

R&M Janssen Transport sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Persoonsgegevens

Als u de website van R&M Janssen Transport bezoekt, verzamelt R&M Janssen Transport persoonsgegevens van u. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uw naam en adresgegevens bij het invullen van eventueel een online formulier, de gegevens op uw CV wanneer u deze aan R&M Janssen Transport toestuurt via de website, e-mail of persoonlijk verstrekt, maar ook een IP-adres is in sommige gevallen een persoonsgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rmjanssen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

R&M Janssen Transport gebruikt de gegevens die u achterlaat op de website voor verschillende doeleinden:

  • Om u, indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening, te kunnen benaderen (bellen, e-mail).​​​​​​Voor de afhandeling van uw betaling;
  • Om eventuele (marketing) onderzoek te verrichten;
  • Om u te benaderen met eventuele nieuwsbrieven en overige communicatie voor onze diensten;
  • R&M Janssen Transport analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren om het aanbod van de diensten af te kunnen stemmen op uw voorkeuren.
  • Om te voldoen aan een ambtelijk bevel, rechterlijke uitspraak of wettelijke verplichting.

R&M Janssen Transport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Deze gegevens blijven maximaal 14 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

R&M Janssen Transport verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. R&M Janssen Transport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, corrigeren of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht een verzoek in te dienen tot inzage in uw persoonsgegevens. Tevens kunt u R&M Janssen Transport verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of geheel te verwijderen. Deze verzoeken kunt u richten aan:

 

R&M Janssen Transport
Adelheidplein 41
5231 VM ‘s-Hertogenbosch
E-mail: info@rmjanssen.nl
Telefoon: +31 (0)73 851 71 84

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. R&M Janssen Transport zal binnen 14 werkdagen reageren op uw verzoek.